Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties, mails en overeenkomsten met Designpro, Vrouwenmantel 19, 2871 NJ te Schoonhoven (www.designpro.nl).

Designpro is de handelsnaam van Webdesignburo van Zwienen BV (KvK 60521473) en van Van Zwienen Domeinregistratie en Webhosting BV (Z-im.nl) (KvK 60855843). Als we het in deze privacyverklaring hebben over “we”, “wij”, “ons” of “onze”, bedoelen wij onze overkoepelende handelsnaam Designpro.

Uw privacy is voor Designpro van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Designpro verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG-wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één of meer van de) onderstaande grondslagen;

 • toestemming van de betrokken persoon
 • noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
 • noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
 • behartigen gerechtvaardigde belangen

Doeleinden van verwerking

Designpro verwerkt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • relatiebeheer
 • nieuwsbrieven
 • product- en dienstontwikkeling
 • administratieve handelingen
 • het bepalen van strategie en beleid
 • personeelsadministratie
 • sollicitatieprocedure
 • aanbiedingen
 • internetmarketing voortvloeiend uit overeenkomsten
 • het voeren van gesprekken in de op onze website aangeboden chatfunctie

Wij verwerken persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst, heeft u al eerder met een overeenkomst doorgegeven of heeft u via ons contactformulier doorgegeven.

In geval van een door u ingevuld contactformulier, zullen wij uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en uw vragen te beantwoorden. Deze gegevens worden door de website geregistreerd, maar niet onnodig bewaard.

Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, wij sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. Wij registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt (cookies).

Voor inzicht in de cookies die wij gebruiken op onze website, verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

Verstrekken van persoonsgegevens

Designpro heeft uw gegevens nodig om uw website te ontwikkelen, de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kunnen wij ons werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met ons.

Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om contact op te nemen om uw website te bespreken, waar u wellicht prijs op zou kunnen stellen; tevredenheid, aanpassing, aanbiedingen (tenzij u aangegeven heeft dat u geen aanbiedingen e.d. wenst te ontvangen).

Wij doen alleen zaken met bedrijven, hierdoor worden er geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt door ons.

Ontvangers van persoonsgegevens

Designpro verwerkt uw gegevens in een CRM-systeem, dit systeem gebruikt Designpro alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. Ons CRM-systeem is een onlineservice en is goed beveiligd volgens Europese veiligheidsnormen.

Tevens verwerken wij uw gegevens in een online-boekhoudpakket teneinde een administratie te kunnen voeren, daar zijn uw persoonsgegevens ook goed beveiligd volgens Europese veiligheidsnormen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden, voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar wij gebruik van maken om onze diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkers)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens

Designpro zal uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen. Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt bij een sollicitatieprocedure, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging

Designpro maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij maken ter ondersteuning gebruik van een uitgebreid SSL-beveiligingscertificaat.

Wij maken gebruik van externe servers bij een bedrijf in Nederland, deze externe servers zijn goed beveiligd en onze externe serverleverancier voldoet aan de Europese veiligheidsnormen, waarbij ook een verwerkingsovereenkomst ten grondslag ligt.

Social Media Buttons

Wij hebben een aantal social media Buttons op onze website staan. Dit om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om berichten te delen en te promoten. De social mediakanalen werken met cookies, waar wij geen invloed op hebben en zij houden zich aan de EU-US privacy Shield. Designpro maakt gebruik van:

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Instagram
 • Links naar andere websites

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Meldplicht datalekken

Designpro zal in geval van een datalek, dit direct (maximaal 72 uur) melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan onze serverleverancier. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar

U mag Designpro vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Designpro verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via administratie@designpro.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Designpro zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming

Designpro maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. Toch is dit niet geheel een automatische besluitvorming, er wordt door ons besloten of er wel of geen onderzoek gedaan wordt naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Designpro ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Designpro kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Bijzondere wettelijke verstrekking persoonsgegevens

In bijzondere gevallen kan uw bedrijf gehouden worden aan een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens op verzoek van de overheid of bijvoorbeeld op verzoek van een curator. In dergelijke gevallen zullen wij niet anders kunnen als deze gegevens te delen, maar wij zullen ons verzetten zo ver de wet ons dat toestaat.

Wijzigingen

Designpro behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.

Wij raden u aan om regelmatig even te controleren of u de meest recente versie gelezen heeft.

Zoeken

Doorzoek onze website

sidemenu achtergrond
contactbg1 contactbg2