facebookimg

Gratis SEO tips

Maak uzelf direct beter vindbaar.

Tekst voorwaarden

Handels en leveringsvoorwaarden

Downloadversie:

Van Zwienen Designburo Handelsvoorwaarden
Van Zwienen Domein registratie handelsvoorwaarden

Webversie:


Definities

Artikel 1
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Webdesignburo Van Zwienen ( Designpro),
gevestigd en kantoorhoudende te Schoonhoven. Hierna alleen genoemd onder handelsnaam; Designpro.
2. Wederpartij: iedere (rechts-)persoon, die met Designpro een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

Algemeen - Artikel 2
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, abonnementen, transacties, verkoop- en andere overeenkomsten, alsmede op de uitvoering daarvan, waarbij Designpro partij is.
2. Deze algemene voorwaarden hebben te allen tijde voorrang, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk een schriftelijke overeenkomst gesloten is. Een verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door Designpro nadrukkelijk van de hand gewezen en kunnen Designpro derhalve op geen enkele wijze binden.
3. Mondelinge toezeggingen van of afspraken met personeelsleden van Designpro zijn, voor zover ze afwijken van schriftelijke overeenkomsten, of deze voorwaarden, slechts bindend wanneer deze schriftelijk bevestigd worden door een tekeningsbevoegd personeelslid van Designpro.
4. Nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meer van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen of een deel van een beding, in algemene zin of in een specifiek geval, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bedingen.
5. Designpro beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen van dwingend recht.
6. Deze voorwaarden komen te vervallen zodra er nieuwe voorwaarden worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Aanbiedingen, offertes - Artikel 3
1. Alle offertes van Designpro, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Herroeping van aanbiedingen kan door Designpro nog onverwijld schriftelijk na aanvaarding geschieden.
2. Al de door Designpro gedane offertes gericht tot een wederpartij zijn louter en alleen van toepassing op deze wederpartij. Deze aanbiedingen mogen zonder toestemming van Designpro niet vermenigvuldigd en/of op enige andere wijze aan derden beschikbaar worden gesteld of ter inzage worden gegeven.
3. Toezending van offertes en/of documentatie verplicht Designpro niet tot acceptatie van een order, tenzij acceptatie door Designpro binnen 14 dagen aan de wederpartij schriftelijk wordt bevestigd, d.m.v een orderbevestiging of een factuur.
4. In catalogussen, afbeeldingen, e.d. vermelde gegevens binden Designpro niet, tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de wederpartij ondertekende opdrachtbevestiging.
5. Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Overeenkomsten - Artikel 4
1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Designpro eerst dan tot stand nadat Designpro een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk deze heeft bevestigd (d.m.v. orderbevestiging of factuur), waarbij de datum van de schriftelijke bevestiging bepalend is.
2 Hostingabonnementen worden jaarlijks vooraf gefactureerd, Internetmarketing abonnementen worden maandelijks vooraf gefactureerd tenzij anders door partijen schriftelijk overeengekomen. Er dient een opzegtermijn van 12 maanden in acht genomen te worden –tenzij anders door partijen schriftelijk is overeengekomen.
Bij geen tijdige opzegging zal het abonnement stilzwijgend verlengd worden met eenzelfde periode. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig en bindend, indien deze door Designpro binnen 14 dagen schriftelijk zijn bevestigd en wederpartij daartegen niet binnen 5 werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.
3. Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
4. Elke overeenkomst wordt door Designpro aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Designpro bevoegd is om de kredietwaardigheid van de wederpartij na te gaan, zulks in verband met de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Mocht Designpro van mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat haar wederpartij niet (voldoende) kredietwaardig is, dan heeft zij het recht om haar verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting sprake is, dan zal Designpro haar wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis stellen en haar wederpartij de mogelijkheid bieden om zekerheid te stellen.
5. Designpro is gerechtigd bij of na aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Indien er zich dringende en noodzakelijke gebeurtenissen voor doen, welke gebeurtenissen onvoorzienbaar voor partijen waren en zodoende buiten de overeenkomst vallen, is Designpro bevoegd, om voor een juiste uitvoering van de verstrekte opdracht zonder overleg met de wederpartij, derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
7. Afwijkingen met de in de branche gebruikelijke en/of redelijke tolerantie bij de levering, geeft de wederpartij geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.
8. De overeenkomst is niet overdraagbaar.

Domeinnaam - Artikel 5
1. De wederpartij dient te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instantie.
2. Designpro kan namens de wederpartij een domeinnaam aanvragen bij de instantie welke de desbetreffende domeinnaam uitgeeft en/of registreert, zulks conform de voorwaarden van de desbetreffende instantie. Ter zake van het voorgaande vrijwaart de wederpartij Designpro voor aanspraken van zowel derden als de wederpartij zelf.
3. Op buitenlandse domeinnamen wordt een gebruikersrecht verleend: “.org / .net / .com / .biz / .info” hetwelk na beëindiging van de overeenkomst komt te vervallen.
4. Eén maand na beëindiging van de overeenkomst zal Designpro de door/via Designpro geregistreerde domeinna(a)m(en) bij de desbetreffende instantie(s) opzeggen, waarbij Designpro opmerkt dat eventuele hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij komen.

Verplichtingen wederpartij - Artikel 6
1. De wederpartij zal zich ter zake van de door Designpro ter beschikking gestelde disk-ruimte onthouden van enig gebruik dat in strijd is met wettelijke bepalingen, de goede zeden, de openbare orde, de desbetreffende overeenkomst en/of onderhavige voorwaarden, zoals: spamming, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de wederpartij enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, het geven van opdrachten aan services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren of zich bezighouden met het versturen van meer dan honderd e-mails. Evenmin zijn toegestaan warez-sites, illegale software-sites, mp3-sites, chatsites, webcam-sites.
2. De wederpartij zal zich daarnaast onthouden van gedragingen/handelingen welke beschadiging van de systemen van Designpro tot gevolg kunnen hebben alsmede zorg dragen voor het vermijden van dergelijke schade.
3. Schade aan Designpro of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met onderhavig artikel kan op de wederpartij verhaald worden.
4. Verhuur van de dienst is niet toegestaan.
5. Bovenstaande opsommingen zijn niet limitatief.

Geheimhouding - Artikel 7
1. Zowel Designpro als de wederpartij zijn jegens derden verplicht tot geheimhouding van gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van en over Designpro en de wederpartij.
2. Partijen hebben in het kader van de overeenkomst geen plicht tot geheimhouding ten aanzien van informatie die:
- reeds bij de partij bekend was;
- onafhankelijk van de wederpartij door de partij rechtmatig is verzameld;
- door de partij rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen en
- reeds door de rechthebbende in het publieke domein is vrijgegeven.
3. Verstrekking van vertrouwelijke informatie aan derden mag slechts plaatsvinden in de navolgende gevallen:
A. aan andere medewerkers en personeelsleden van de eigen onderneming die niet zijn betrokken bij de informatieverstrekking en aan derden, indien zulks noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst;
B.aan derden, indien de partij die de informatie heeft overgedragen hiertoe voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend;
C.aan derden, indien dit uit hoofde van een wettelijke regeling van de partij gevorderd wordt en na een directe kennisgeving van een dergelijke vordering aan de wederpartij.
4. Voor zover derden betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst dienen zowel Designpro als de wederpartij te garanderen, dat voor deze derden en hun personeel overeenkomstige bepalingen met betrekking tot de geheimhouding worden gesteld.
5. Indien één der partijen toerekenbaar te kort komt in de uitvoering van dit artikel, verbeurt deze partij een zonder rechterlijk tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete van Euro 15.000,00 (zegge; vijftienduizend euro) per gebeurtenis, onverminderd alle verdere rechten, waaronder die op nakoming en/of vergoeding van de door haar geleden schade.

Dienstverlening, onderhoud en controle - Artikel 8
1. Indien er een storing optreedt dient deze door of namens de wederpartij zo spoedig mogelijk aan Designpro te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk nadat deze aan Designpro bekend zijn geworden onderzocht. De wederpartij dient, indien dit voor een goed storingsonderzoek noodzakelijk is, zijn medewerking te verlenen aan het storingsonderzoek.
2. Een storing zal door Designpro naar beste kunnen en zo snel mogelijk worden opgeheven. De kosten van het storingsonderzoek en de kosten van het opheffen van de storing komen voor rekening van Designpro, tenzij de navolgende omstandigheden zich voordoen:
3. Designpro maakt gebruik van derden voor de opslag van data. Aansprakelijkheid van storingen met als gevolg indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten
Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van (backup)data, gegevens, documenten, domeinnamen en/of andersoortige (vermogens)rechten.
A.de wederpartij heeft onoordeelkundig gebruik gemaakt van de geleverde dienst;
B. de wederpartij heeft in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden gehandeld betreffende het gebruik van de geleverde;
C. de kosten anderszins aan de wederpartij kunnen worden toegerekend.

Overmacht - Artikel 9
1. Onder ‘overmacht’ wordt ten deze verstaan: elke van de wil van Designpro onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand of andere ernstige verstoringen in het bedrijf van Designpro of diens leveranciers.
2. Wanneer zich een dergelijke overmachtssituatie voordoet bij een door Designpro ingeschakelde (rechts)persoon die jegens Designpro op overmacht beroept, zal dit mede als een bij Designpro zelf aanwezige overmachtssituatie worden aangemerkt die jegens de wederpartij werkt.
3. Indien naar het oordeel van Designpro de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Designpro het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich niet meer voordoet.
4. Is naar het oordeel van Designpro de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
6. Alle overleg en nieuwe overeenkomsten in geval van overmacht dient schriftelijk plaats te vinden. Gehele of gedeeltelijke ontbinding dan wel annulering van een overeenkomst in geval van een overmachtssituatie van blijvende aard dient per aangetekende brief mede gedeeld te worden. Tenzij de ontbinding of annulering op een andere manier heeft plaatsgevonden en de andere partij schriftelijk te kennen geeft hier mee in te stemmen.
7. Designpro is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
8. Wanneer de uitvoering van een overeenkomst op grond van overmacht wordt opgeschort of ingeval van een overmachtssituatie van blijvende aard door Designpro of de wederpartij de ontbinding daarvan wordt ingeroepen, is Designpro niet aansprakelijk te stellen voor schadevergoeding.

Opzegging en Beëindiging - Artikel 10
1. Alle overeenkomsten, waaronder begrepen opdrachten, zijn voor de wederpartij onherroepelijk. De wederpartij verplicht zich tot volledige betaling.
2. Tussentijdse opzegging kan slechts plaatsvinden, indien de wederpartij voldoet aan de door Designpro nader vast te stellen voorwaarden.
3. Opzegging van de overeenkomsten betreffende abonnementen dienen middels een aangetekend schrijven te geschieden. Hierbij dient de wederpartij een opzegtermijn in acht te nemen van twaalf maanden.
4. Bij opzegging ontvangt de wederpartij vooraf de eindafrekening voor de twaalf maanden opzegtermijn, de wederpartij kan tot einde van de opzegtermijn een nieuwe, elders ontwikkelde website via Designpro hosten.

Gevolgen van beëindiging - Artikel 11
1. In geval van beëindiging van de overeenkomst, op welke wijze dan ook zal Designpro direct de identificatiegegevens, adresseringsgegevens en/of codes innemen. Het staat Designpro te allen tijde vrij beëindigingkosten in rekening brengen.
2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen zal er geen restitutie van betaalde abonnementsgelden plaatsvinden.

Aansprakelijkheid - Artikel 12
1. Designpro of de door of vanwege haar daartoe in te schakelen derden zullen zich jegens opdrachtgever inspannen om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsschade die hieruit voortvloeit, behoudens en voorzover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Designpro dan wel de hulppersonen en leveranciers waarvan zij zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient.
2 Indien Designpro aansprakelijk is, dan zal het door Designpro te vergoeden totale bedrag nimmer het desbetreffende factuurbedrag te boven gaan, tenzij de assuradeuren van Designpro daarboven dekking verlenen.
3. Voldoening aan geldende garantieverplichtingen en betaling van de schade als vastgesteld en erkend door de assuradeuren van Designpro wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding, tenzij dwingend recht zich daartegen verzet.
4. Wederpartij garandeert Designpro te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte gegevens of andere bescheiden, zodat wederpartij Designpro niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.
5. Wederpartij vrijwaart Designpro volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens Designpro geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 5 van dit artikel genoemde garantie. Desalniettemin dient de wederpartij Designpro direct op de hoogte te stellen indien de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt welke betrekking hebben op de internetactiviteiten van de wederpartij.
6. De wederpartij vrijwaart Designpro voor aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van de wederpartij van Designpro systemen en verbindingen. Designpro kan daarnaast nimmer in vrijwaring worden opgeroepen noch door wederpartij noch door aan deze gelieerde bedrijven.
7. Indien door afnemer door het gebruik van de dienst gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s over nationale grenzen worden getransporteerd, vrijwaart de wederpartij Designpro voor alle claims, kosten of schade door derden in geval deze gegevens, persoonsgegevens, informatie en/of computerprogramma’s worden uitgevoerd in strijd met de geldende wettelijke voorschriften van Nederland en/of het land van uitvoer.

Betalingsvoorwaarden - Artikel 13
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Designpro aangewezen bank- of girorekening, alles zonder enige korting of verrekening, dan wel geschiedt de betaling à contant bij af- of oplevering. De op Designpro bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen vindt betaling plaats in Euro’s.
3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door
Designpro gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
4. Wanneer speciale kortingen of andere niet algemeen gebruikelijke voor de wederpartij gunstige condities zijn overeengekomen, vervallen deze van rechtswege in gebreke blijven van betaling binnen de geldende betalingstermijn.
5. Designpro behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen gehele of gedeeltelijke betaling te eisen bij aflevering van roerende goederen of oplevering van werkzaamheden, alvorens de zaak waaraan werkzaamheden zijn verricht weer aan de wederpartij ter beschikking te stellen. Als Designpro op contante betaling staat, zal zij bij gebreke daarvan niet behoeven te leveren en zal Designpro een retentierecht hebben op zaken, waaraan zij werkzaamheden heeft verricht.
6. Eerst na ontvangst van de betalingen zal Designpro overgaan tot levering van de desbetreffende dienst.
7. Designpro heeft bij het enkel voordoen van één der na vermelde omstandigheden het recht, hetzij haar verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door haar verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst nodig is, in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Designpro op vergoeding van kosten, schaden en rente en zonder dat hierbij jegens wederpartij de verplichting tot enige schadevergoeding of garantie bestaat. Deze omstandigheden zijn in ieder geval indien de wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, stillegging of liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de wederpartij dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
C. enige uit kracht der Wet of van deze voorwaarden de op hem rustende verplichting niet nakomt;
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen.

8. Gedurende de opschorting is de wederpartij immer het abonnementsgeld verschuldigd. Na ontvangst van de achterstallige betalingen zal heraansluiting uitsluitend plaatsvinden na ontvangst van een éénmalige betaling ad 100,00 euro.

Rente en kosten - Artikel 14
1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt welke het liquidatietarief te boven gaat. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, zulks met een minimum van 150,- euro excl. B.T.W., van het met inbegrip van voorgenoemde rente.

Wijzigingen van gegevens - Artikel 15
Wijziging van het factuur- en/of vestigingsadres alsmede overige administratieve gegevens dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Designpro te worden medegedeeld.

Wijzigen van de dienst - Artikel 16
1. De technische eigenschappen van de dienst kunnen door Designpro te allen tijde worden gewijzigd.
2. Daar waar mogelijk is zal Designpro trachten de in het eerste lid bedoelde wijzigingen uit te voeren zonder dat deze gevolgen hebben voor de gebruiksmogelijkheden van de wederpartij.
3. Designpro zal de desbetreffende wijziging schriftelijk aankondigen, zulks met inachtneming van een redelijke termijn, tenzij dit redelijkerwijs niet van Designpro kan worden verlangd.
4. Indien de in lid 1 vermelde wijzigingen een voor de wederpartij niet aanvaardbare verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van diens onderneming en/of de functionaliteit van de dienst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
5. Indien Designpro genoodzaakt is om technische of andere redenen de dienst te beëindigen dan wel te wijzigen zal zij immer daartoe gerechtigd zijn, zonder daarvoor schadevergoeding aan wederpartij en/of derden verschuldigd te zijn.
6. Wijziging en/of verhuizing van een dienst op verzoek van de wederpartij dient schriftelijk te geschieden. Indien Designpro akkoord gaat met een dergelijk verzoek kan Designpro ter zake van de wijziging en/of verhuizing van de dienst aanvullende kosten in rekening brengen.

prijs, prijswijzigingen - Artikel 17

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
2. In geval van verhoging van één of meerdere kostprijsfactoren is Designpro gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; één en ander met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging dienen te worden vermeld. De wederpartij zal die prijsverhoging, mits er tussen het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering daarvan een termijn van minimaal drie maanden is verlopen, dienen te aanvaarden.
3. Jaarlijks zullen de prijzen van abonnementen afgestemd worden met de richtlijnen van het CBS. Indien van toepassing zullen de prijzen onaangekondigd geïndexeerd worden.

Intellectuele eigendom - Artikel 18
1. Op alle ontwerpen, (technische) beschrijvingen, webdesigns, tekeningen, catalogi, afbeeldingen, monsters, modellen, procedures, planningen en alles wat hiermee samenhangt en dit alles in de ruimste zin des woords, door of namens Designpro bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, berust het auteursrecht en andere hieraan verwante rechten bij en blijft onvervreemdbaar eigendom van Designpro en dienen enkel voor intern en strikt vertrouwelijk gebruik door de wederpartij. Op verzoek van Designpro zal de wederpartij genoemden voorwerpen en/of bescheiden direct aan haar retourneren.
2. De wederpartij is er voor verantwoordelijk, dat voornoemde voorwerpen en/of bescheiden niet worden gekopieerd, gewijzigd, nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage aan derden worden gegeven.
3. In geval van het beëindigen van diensten van abonnementen, blijven door Designpro geschreven teksten en het door het door Designpro ontwikkelde Dynacontent Content Management Systeem (CMS), ten alle tijden het eigendom van Designpro. Bij oneigenlijk gebruik van de door Designpro geschreven teksten, zal er een vergoeding van € 150,= geclaimd worden (per jaar).

Bijzondere bepalingen met betrekking tot leveranciers - Artikel 19
Onverminderd hetgeen in de voorgaande artikelen van deze voorwaarden is bepaald, geldt ter zake van (rechts)personen – hierna nader te noemen leveranciers- waarvan Designpro zich in het kader van de uitvoering van de overeenkomst bedient het navolgende;
1. leverancier accepteert aansprakelijkheid ter zake van de door Designpro dan wel diens wederpartij geleden schade, welke schade door toedoen c.q. nalaten van de leverancier is ontstaan. Hier wordt mede onder verstaan geen dan wel niet-tijdige nakoming van de op de leverancier rustende verplichtingen.
2. Designpro zal zich jegens leverancier inspannen om de verplichtingen -voortvloeiende uit de tussen Designpro en leverancier tot stand gekomen overeenkomst- na te komen en zij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige bedrijfs- of vertragingsschade die hieruit voortvloeit, behoudens en voor zover de schade het gevolg is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Designpro.
3. ter zake van de tussen Designpro en leverancier –in hun hoedanigheid van respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer- tot stand gekomen overeenkomsten gelden alle door Designpro gehanteerde termijnen als fatale termijnen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4. Designpro is ter zake van de aan leverancier verschuldigde bedragen immer gerechtigd tot verrekening.
5. Designpro zal binnen zestig werkdagen overgaan tot betaling van de facturen welke betrekking hebben op druk- en distributiewerkzaamheden dan wel koerierdiensten.

Toepasselijk recht - Artikel 20
Op alle door Designpro met derden aangegane verbintenissen, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Geschillenregeling - Artikel 21
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdende met de verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen allen en uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam.1

Designpro logo
Designpro
Niet gevonden wat u zocht?
Benieuwd naar het proces?

Van kennismakingsgesprek tot oplevering, bekijk hoe wij te werk gaan.

Tour de design
De website doorzoeken

Afspraak maken

U hoeft alleen nog maar uw gegevens in te vullen

Vul uw gegevens in
Wie bent u?
Hoe kunnen we u bereiken?
Wat is het onderwerp van uw afspraak?
Wat zijn uw doelstellingen?
Zijn er nog opmerkingen / aandachtspunten?

Contact opnemen

Direct actie ondernemen

Vul uw gegevens in
Wie bent u?
Hoe kunnen we u bereiken?
Waarover wilt u contact opnemen?
Zijn er nog opmerkingen / aandachtspunten?

Adviesgesprek aanvragen

U hoeft alleen nog maar uw gegevens in te vullen

Vul uw gegevens in
Wie bent u?
Hoe kunnen we u bereiken?
Wat is het onderwerp van uw afspraak?
Wat zijn uw doelstellingen?
Zijn er nog opmerkingen / aandachtspunten?

Offerte aanvragen

U hoeft alleen nog maar uw gegevens in te vullen

Vul uw gegevens in
Wie bent u?
Hoe kunnen we u bereiken?
Waar wilt u een offerte voor ontvangen?
Wat zijn uw doelstellingen?
Wat zijn uw wensen / aandachtspunten?

Meld u aan

En ontvang de nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen op het web!

designpro-gevestigd-in-schoonhoven

Twijfel je nog?

Wij komen graag bij je langs voor een vrijblijvend adviesgesprek

google-analytics
google-adwords
linkedin-ads
facebook-ads
Powered by DynaContent CMS - Designpro